Definities

 

 1. All in wood, gevestigd te Lelystad onder KvK nr. 50706772.
 2. Klant: degene met wie All in wood een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: All in wood en de klant samen.
 4. Consument: Een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de webshop van All in wood.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die All in wood hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die All in wood hanteert voor zijn producten in de webshop, kan All in wood te allen tijde wijzigen.

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen terugsturen naar All in wood.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. All in wood blijft eigenaar van alle producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van All in wood.
 2. Tot die tijd kan All in wood zich beroepen op eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij All in wood, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 

Levertijd

 1. De door All in wood opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van All in wood.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij All in wood niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Transportkosten

 

 1. Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan All in wood niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan All in wood, bij gebreke waarvan All in wood niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassingen op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan All in wood.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling All in wood ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Aansprakelijkheid All in wood

 

 1. All in wood is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien All in wood aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. All in wood is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. All in wood is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Grote inhoudelijk wijzigingen zal All in wood zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 3. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Opgesteld op november, 2020